TIETOSUOJALOMAKE

Tämä on Rajala Logistiikka Oy:n henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Rajala Logistiikka Oy, 3163894-7, käyntiosoite: Sopenkorvenkatu 15, 15800 Lahti. +358 400 355 232 asiakaspalvelu@rarajala.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Harri Numminen, Sopenkorvenkatu 15, 15800 Lahti, +358 400 493887, harri.numminen@rarajala.fi

3. Rekisterin nimi

Rajala Logistiikka Oy:n asiakaspalvelurekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja palvelussuhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, seurantaan, suunnittelemiseen, laadun varmistamiseen sekä asiakasviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan vain asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot kuten asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaiden itsensä antamina. Yrittäjä tallentaa tiedot manuaalisesti sekä sähköiseen asiakasrekisteriin ja pyytää asiakkaalta luvan tallentamiseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. ATK:lla ja sähköisesti käsiteltävät tiedot, materiaali ja aineisto on suojattu teknisin keinoin. Mm. palomuurein, virusturvalla, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Yrityksen sisällä käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden toimenkuvaan rekisterin asiat kuuluvat. Asiakasrekisteriä suojataan lisäksi tilojen yleisillä turvajärjestelyillä. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon minimointi. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Säilytämme henkilötietoja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti 6 vuotta palvelun kirjaamisajankohdasta. Hävitämme tarpeettomat henkilötiedot ja oikaisemme virheelliset tiedot välittömästi.

10. Rekisteröidyn / asiakkaan oikeudet

  • Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittely
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Oikeus pyynnöstä saada jäljennös häntä koskevista tiedoista.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen, jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.
  • Oikeus tietojen poistamiseen ja unohdetuksi tulemiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lain vastainen käsittely
  • Vastustamisoikeus (suoramarkkinointi)
  • Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
  • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietojensuojasääntelyä.

Evästekäytäntö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
Lue lisää: wikipedia

Käyttämämme evästeet

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics -palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
Lue lisää: Google Analytics

Mihin käytämme evästeitä

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet. Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari